کد قالب در ادامه مطلب


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : tn2vu6s.persiangig.com -.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© BAHAR 20, www.tn2vu6s.persiangig.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="BAHAR 20  | http://tn2vu6s.persiangig.com" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : tn2vu6s.persiangig.com -.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#0d0d0c;text-decoration: none}a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration: none}
body {
    BACKGROUND: #9c1535 url('http://tn2vu6s.persiangig.com/76.jpg') no-repeat fixed  center;
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#d1275a}#posttitle a:hover {color:#ffffff}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#152e9c;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#991638;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:15px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#0d0d0c;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
if ( intCount==1)  strResult="يک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br><br>
<FONT color=#1d1d1d><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#002900><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA>  <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">::ادامه مطلب::</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->| ساعت
    <-PostTime->| توسط <-PostAuthor->|<BlogComment> <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

                  <hr width="80%" size="1" color="#f8326d" align="center" >
</div>
</BLOGFA>
<center><br>
<table style="border-right: #991639 1px solid; border-top: #991639 1px solid; border-left: #991639 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #991639 1px solid; height: 7px; color:#991639; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="http://tn2vu6s.persiangig.com/" target=_blank>قالب وبلاگ : <a href="http://tn2vu6s.persiangig.com" target=_blank> فقط بهاربيست<br></a></td></tr>
</table><br>
</div>
<div id=sidebar>   <FONT color=#FFFFFF>
<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>ABOUT</b>
<br><br>

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
     
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>MENU</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="http://tn2vu6s.persiangig.com">bahar 20</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>AUTHORS</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>LINKDUMP</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://tn2vu6s.persiangig.com">قالب وب</a></li>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>ARCHIVES</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>CATEGORIES</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://tn2vu6s.persiangig.com">قالب وبلاگ</a></li>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories></ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>LINKS</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="http://tn2vu6s.persiangig.com"> قالب وبلاگ بهاربيست</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>DESIGN</b>
<br><br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
       <li> <a href="http://tn2vu6s.persiangig.com"target="_blank">قالبساز : bahar 20</font></a></span></font><span lang="en-us"></li><br><br>
<a href="http://tn2vu6s.persiangig.com" target="_blank"><img src="http://tn2vu6s.persiangig.com/01.gif"></a>
</ul>
</div>
<center>


<FONT style="FONT-SIZE: 13pt">
<b>OTHERS</b>
<br>
<font color="#090909">
<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>
</font>
</body>
<font face="Tahoma" style="font-size: 7pt">
<a target="_blank" href="http://pichak.net/hafez">فال حافظ</a> -
<a target="_blank" href="http://iranarena.com">فروشگاه اینترنتی</a> -
<a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب وبلاگ</a>
</font></HTML>

نویسنده : گرافیست ، تاریخ : هفتم آبان 1390 ، ساعت : 12:56